Życie to gra

11 tekstów – auto­rem jest Życie to gra.

Jes­teśmy niez­wy­ciężeni je­dynie wte­dy gdy nie gramy 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 października 2012, 09:11

Dlacze­go choćbym czuła się nie wiado­mo jak samotna
nie mogę się przemóc aby na­pisać do kogokolwiek 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 września 2012, 18:27

Szczęście nap­rawdę czu­jemy tyl­ko wte­dy gdy ma­my się nim z kim dzielić
Je­dynym prob­le­mem jest to że ta­ka oso­ba zwyk­le znaj­du­je się od nas bar­dzo daleko 

myśl
zebrała 7 fiszek • 24 września 2012, 16:33

Cza­sem gdy ma­my ochotę krzyczeć
Zaczy­namy tonąć i nic nie możemy z tym zrobić
Mil­czy­my... sa­mot­ni i puści... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 września 2012, 23:10

Gdy twój naj­większy wróg przegrywa
Ty bez­tros­ko pławisz się w zwycięstwie... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 września 2012, 12:30

Człowiek w słuchawkach...
Sa­mot­ność koi muzyką. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 września 2012, 17:00

Naj­gor­sza jest ta sa­mot­ność gdy na two­je '' Ha­lo ! '' po pow­ro­cie do do­mu nikt nie odpowiada... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 września 2012, 21:32

Naj­ważniej­szą rzeczą w życiu jest równowaga
Gdy nam jej bra­kuje nie osiągniemy niczego 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 września 2012, 12:28

Śmierć jest ucie­czką przed życiem -
Życie ucie­czką przed śmiercią 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 września 2012, 01:20

Codzien­nie przyw­dziewając co­raz to inną maskę
zat­ra­camy część siebie... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 12 września 2012, 18:30

Życie to gra

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Życie to gra

Użytkownicy
X Y Z
Kalendarz
Aktywność